Regulamin Via Club

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem klubu Via Club (dalej zwany VIA CLUB) jest VM Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000266430 - zwana dalej VIA MEDICA.

2. VIA MEDICA jest wydawnictwem medycznym oferującym klientom publikacje o tematyce medycznej i dotyczącej ochrony zdrowia w formie czasopism, w tym ich prenumeraty, książek i broszur, a także organizującym konferencje naukowe w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz prowadzącym tematyczne serwisy internetowe. W rozumieniu niniejszego regulaminu klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty oferowane przez VIA MEDICA lub korzystająca z usługi VIA MEDICA albo zamierzająca nabyć produkty oferowane przez VIA MEDICA lub korzystać z usług VIA MEDICA (dalej „Klient”).

3. VIA CLUB został utworzony w celu ustalenia promocyjnej sprzedaży towarów i usług stałym Klientom VIA MEDICA lub ich przedstawicielom, którzy uzyskali prawa członka VIA CLUB zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

Członkostwo w Via Club

4. Członkiem VIA CLUB może zostać każda osoba pełnoletnia po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • a) wypełnienie formularza rejestracyjnego VIA CLUB, poprzez podanie co najmniej swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
 • b) wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego poprzez zaznaczenie odpowiednichego pól w formularzu rejestracyjnym VIA CLUB,
 • c) przesłanie prawidłowo (zgodnie z lit. a i b) wypełnionego formularza rejestracyjnego VIA CLUB poprzez przyciśnięcie ikony z napisem „Zarejestruj się” znajdującej się na dole formularza rejestracyjnego VIA CLUB.

5. VIA MEDICA zastrzega sobie prawo przyznania Błękitnej Karty VIA CLUB w inny sposób niż określony w pkt 4 - między innymi w drodze konkursów, promocji bezpośredniej i ofert łączonych

6. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 4 Klient lub jego przedstawiciel otrzyma Błękitną Kartę VIA CLUB uprawniającą do:

 • a) 2-procentowego rabatu na wszystkie książki i czasopisma z oferty VIA MEDICA oraz
 • b) 25-procentowego rabatu na konferencje organizowane przez VIA MEDICA oznaczone logiem VIA CLUB

7. Otrzymanie Srebrnej Karty VIA CLUB stanowi drugi stopień członkostwa w VIA CLUB. Warunkiem jej otrzymania jest

 • a) spełnienie warunków wskazanych w pkt 4,
 • b) chociażby jednorazowy zakup dowolnych artykułów z oferty VIA MEDICA o wartości co najmniej 500 zł brutto.

8. Srebrna Karta uprawnia do:

 • a) 5-procentowego rabatu na wszystkie książki i czasopisma z oferty VIA MEDICA,
 • b) 5-procentowego rabatu na wszystkie książki zagraniczne z oferty VIA MEDICA,
 • c) 3-procentowego rabatu na polskie książki innych wydawców z oferty księgarni internetowej „Ikamed”,
 • d) 50-procentowego rabatu na konferencje organizowane przez VIA MEDICA oznaczone logiem VIACLUB.

9. Srebrna Karta jest ważna przez okres 2 lat liczony od chwili łącznego spełnienia warunków wymienionych w pkt 7. Możliwe jest przedłużenie o kolejne 2 lata wskazanego w zdaniu pierwszym okresu ważności pod warunkiem dokonania zakupu towarów lub usług VIA MEDICA przez właściciela Srebrnej Karty na kwotę co najmniej 500 zł brutto, przy czym zakup ten musi być zrealizowany podczas okresu ważności Srebrnej Karty.

10. Otrzymanie specjalnej Złotej Karty stanowi trzeci stopień członkostwa w VIA CLUB. Warunkiem jej otrzymania jest:

 • a) spełnienie warunków wskazanych w pkt 4,
 • b) chociażby jednorazowy zakup dowolnych artykułów z oferty VIA MEDICA o wartości co najmniej 1000 zł brutto.

11. Złota Karta uprawnia do:

 • a) 10-procentowego rabatu na wszystkie książki i czasopisma z oferty VIA MEDICA,
 • b) 10-procentowego rabatu na wszystkie książki zagraniczne z oferty VIA MEDICA,
 • c) 4-procentowego rabatu na polskie książki innych wydawców z oferty księgarni internetowej „Ikamed”
 • d) bezpłatnego udział w konferencjach organizowanych przez VIA MEDICA oznaczonych logiem VIA CLUB.

12. Złota Karta jest ważna przez okres 3 lat liczony od chwili spełnienia warunków wymienionych w pkt 10. Możliwe jest przedłużenie o kolejne 3 lata wskazanego w zdaniu pierwszym okresu ważności pod warunkiem dokonania zakupu towarów lub usług VIA MEDICA przez właściciela Złotej Karty na kwotę co najmniej 1000 zł brutto, przy czym zakup ten musi być zrealizowany podczas okresu ważności Złotej Karty.

13. Rabaty, o których mowa w pkt 5, 8 i 11 powyżej nie mogą być łączone z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez VIA MEDICA w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie członkostwa w VIA CLUB innych promocji, rabatów lub zniżek, członek VIA CLUB ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5, 8 lub 11 powyżej, czy uczestniczy w innej promocji.

14. Błękitna, Srebrna oraz Złota Karta VIA CLUB mają postać wyłącznie elektroniczną i zostaną przesłane członkowi VIA CLUB pod taką postacią na adres e-mailowy wskazany przez członka w formularzu rejestrowym VIA CLUB.

15. W celu skorzystania z rabatów z jakimi wiąże się uczestnictwo w VIA CLUB i posiadanie którejkolwiek z Kart VIA CLUB, dokonując wyboru produktu w księgarni internetowej „Ikamed” należy kliknąć na ikonę z informacją „Kliknij tutaj, aby kupić publikację jeszcze taniej z kartą ViaClub” znajdującą się pod ceną standardową produktu. Następnie należy podać 12-cyfrowy numer Karty VIA CLUB, aby uzyskać rabat z niej przysługujący. W celu skorzystania z rabatów VIA CLUB przy rejestracji udziału członka VIA CLUB w konferencji organizowanej przez VIA MEDICA należy podać 12-cyfrowy numer Karty VIA CLUB podczas wypełniania formularza Elektronicznego Systemu Obsługi Konferencji rejestrującego uczestnika konferencji, w oknie „Nr karty ViaClub”.

Postanowienia końcowe

17. Członkowie VIA CLUB, pod warunkiem udzielenia na to zgody w formularzu rejestracyjnym VIA CLUB poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, mogą otrzymywać dodatkowe oferty reklamowe i promocyjne VIA MEDICA.

18. Członek VIA CLUB podczas okresu swojej przynależność do VIA CLUB może zrezygnować ze swojego członkostwa. W tym celu powinien on przesłać wiadomość o rezygnacji z członkostwa VIA CLUB na adres viaclub@viamedica.pl lub złożyć pisemną rezygnację osobiście lub listowanie do VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk.

19. VIA MEDICA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości rabatów wskazanych w pkt 5, 8 i 11, zmiany minimalnej kwoty zakupu potrzebnej do uzyskania Srebrnej lub Złotej Karty VIA CLUB zgodnie z zapisami w pkt 7 i 10 oraz zmiany długości okresów ważności Srebrnej lub Złotej Karty VIA CLUB wskazanymi w pkt 9 i 12. Informacje na temat zmian wymienionych w zdaniu pierwszym będą podane na stronie internetowej VIA CLUB.

20. VIA MEDICA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania którejkolwiek z Kart VIA CLUB w przypadku niespełnienia przez potencjalnego członka VIA CLUB wszystkich, przewidzianych niniejszym regulaminem wymogów.

21. VIA MEDICA zastrzega sobie prawo do wykluczenia członka VIA CLUB z VIA CLUB ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli członek ten nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu lub dostarczył nieprawdziwe dane w formularzu rejestrowym VIA CLUB lub podał się za inną osobę wobec VIA MEDICA lub zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Ponadto wniesienie sprzeciwu członka VIA CLUB w zakresie przetwarzania jego danych osobowych niemożliwi VIA CLUB wykonywanie usługi, a tym samym spowoduje wykluczenie z VIA CLUB członka VIA CLUB, który wniósł taki sprzeciw.

22. Wszelkie reklamacje dotyczące uczestnictwa w VIA CLUB można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy viaclub@viamedica.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni licząc od dnia ich otrzymania przez organizatora VIA CLUB. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora VIA CLUB nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi VIA CLUB na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

23. W przypadku utraty wcześniej uzyskanej Karty VIA CLUB, a tym samym braku dostępu do 12-cyfrowego numeru tej Karty, członek VIA CLUB proszony jest o kontakt z VIA MEDICA na adres e-mailowy viaclub@viamedica.pl w celu uzyskania duplikatu zagubionej Karty VIA CLUB.

24. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z uczestnictwem w VIA CLUB jest dostępna na stronie internetowej formularza rejestracyjnego VIA CLUB.

25. Poprzez uczestniczenie w VIA CLUB Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i postanowienia niniejszego regulaminu są dla niego zrozumiałe oraz niniejszy regulamin akceptuje.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz treść indywidualnej umowy z Klientem w zakresie towarów i usług stanowiących przedmiot niniejszego regulaminu.